Po więcej informacji zapraszamy na stronę główną!

Od 2015 roku zostało wprowadzone nowe prawo, które umożliwia mikro jednostkom sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego. Oczywiście z tego przywileju skorzystać można dobrowolnie, lecz dla mikro jednostek jest to na pewno duże ułatwienie.

Uproszczone sprawozdanie finansowe składa się tylko z trzech elementów. Są to:
– zestawienie aktywów i pasywów,
– rachunek zysków i strat,
– informacja uzupełniająca do bilansu.

Sporządzane zestawienie aktywów i pasywów praz rachunek zysków i strat w przypadku uproszczonego sprawozdania finansowego jest takie samo, jak w zwykłym sprawozdaniu. Jednak informacja uzupełniająca do bilansu jest nowym dokumentem, który musi obejmować:
– kwotę zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych, które nie zostały uwzględnione w bilansie,
– zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych,
– kwotę zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju,
– wartość udziałów/akcji własnych (przyczyny ich nabycia, liczba i ich wartość nominalna).