Sprawdź, jak rozliczać swoją firmę!

Amortyzacja jest to wyrażone w pieniądzu zużycie środka trwałego. Wyróżniamy kilka metod amortyzacji, a należą do nich:
– metoda amortyzacji liniowa,
– metoda amortyzacji degresywna,
– metoda amortyzacji progresywna,
– metoda amortyzacji jednorazowa.

1. Metoda amortyzacji liniowa
To metoda polegająca na dokonywaniu równomiernych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego. Wszystkie stawki amortyzacji są ustalane na podstawie Klasyfikacji Środków Trwałych.
Rozpoczęcie amortyzacji: W pierwszym miesiącu, po miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych.
Zakończenie amortyzacji: W miesiącu, w którym nastąpi zrównanie odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym środek trwały zostanie postawiony w stan likwidacji.

2. Metoda amortyzacji degresywna
Metoda ta zakłada, że wraz z upływem czasu maleje użyteczność środka trwałego. Tak jak przy amortyzacji liniowej stawki ustala się na podstawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Metodę tą można stosować tylko do wybranych grup KŚT – 3, 4, 5, 6, 8

3. Metoda amortyzacji jednorazowa
Jest to metoda amortyzacji, która jest przeznaczona tylko dla niektórych przedsiębiorców. Są to:
– Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ale mogą oni dokonywać odpisów amortyzacyjnych tylko do wysokości 50 000 euro
– Podatnik, który nie przekroczył 2 000 000 euro przychodów ze sprzedaży

4. Metoda amortyzacji progresywna
Polega na tym, że kwota odpisów zwiększa się wraz z upływem okresu eksploatacji. Jest tak dlatego, że im coś jest starsze, tym wymaga większych nakładów, ponieważ wymaga remontów.